Twój koszyk jest pusty
logo
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Adres
JUST-MAX
Justyna Wojdowska
ul. Rolnicza 2B
06-300 Przasnysz
justmax@onet.eu
Menu
Producenci

strona główna: Regulamin RODO JUST-MAX JUSTYNA WOJDOWSKA


REGULAMIN RODO JUST-MAX JUSTYNA WOJDOWSKAZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy Państwa i wszystkie pozostałe osoby wskazane przez Państwa do kontaktów o zapoznanie się z treścią tej klauzuli.

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
3) marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
4) tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy,a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora); 
5) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
6) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

We wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem realizacji obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:

1) wniosek o: 
- sprostowanie nieprawidłowych danych;
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
- ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);
- dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
- przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);

2) sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):

- jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;
- jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy

(a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź
(b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:

- firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
- podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.

2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;
- podmiotom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów;
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych


 

 

 

Kontakt i informacje
Just-Max Justyna Wojdowska

Czarnocinek 20, 06-445 Strzegowo

filia ul. Rolnicza 2b, 06-300 Przasnysz

tel. 29/752-57-63


sklep internetowy: www.oponyprzemyslowe.com

Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności | Regulamin RODO JUST-MAX JUSTYNA WOJDOWSKA | Warunki Gwarancji | OGRANICZAMY EMISJĘ CO2 | O nas | Projekty Unijne | Projekty unijne CD | formularz kontaktowy          
Oferujemy największy wybór opon przemysłowych, rolniczych i budowlanych w dogodnej cenie. Jeśli nie masz pieniędzy na nową oponę kup używaną .Gwarantujemy ,że każdy znajdzie coś dla siebie.